12kV cách điện và cảm biến / Trung Quốc 12kV Insulator Và Sensor

12kV cách điện và cảm biến / Trung Quốc 12kV Insulator Và Sensor

Joyelectric quốc tế là một Trung Quốc 12kv chuyên nghiệp cách điện và cảm biến nhà sản xuất, phân phối và nhà cung cấp, chào mừng đến 12kv cách ly và các sản phẩm cảm biến từ nhà máy và công ty của chúng tôi. Loại cảm biến: CG101-3.6 / 7.2 / 12 Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV ...

Product Details

12kV cách điện và cảm biến / Trung Quốc 12kV cách điện và cảm biến

Joyelectric quốc tế là một Trung Quốc 12kv chuyên nghiệp cách điện và cảm biến nhà sản xuất, phân phối và nhà cung cấp, chào mừng đến 12kv cách ly và các sản phẩm cảm biến từ nhà máy và công ty của chúng tôi.

cảm biến

Loại: CG101-3.6 / 7.2 / 12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVLỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A


2-M10

36

M16

B

M10

2-M10

36

M16

C

M16M16

D


4-M10

40 x 40

M16

E

M10

2-M8

28

M16

cảm biến

Loại: CG102-12

Điện áp định mức: 12kV

Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M16M20

B

M10

2-M8

28

M12

C

M10

2-M8

28

M16

cảm biến

Loại: CG103-3,6 / 7,2 / 12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVLỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M12

2-M8

28

M16

B

M10

2-M6

36

M16

C

M16M16

D

M10

2-M10

36

M16

E

M12

2-M8

28

M16

F

M10

2-M8

28

M16


cảm biến

Loại: CG105-3.6 / 7.2 / 12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV

 

cảm biến

Loại: CG107-3.6 / 7.2 / 12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVLỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A


2-M10

36

M16

B


2-M10

40

M16

C

M16

4-M12

40 x 40

M16


cảm biến

Loại: CG108-3.6 / 7.2 / 12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV

Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M12


28

M16

B

M16M16

C

M12

2-M10

55

M16

cảm biến

Loại: CG110-12

Điện áp định mức: 12kVcảm biến

Loại: CG112-12

Điện áp định mức: 12kVcảm biến

Loại: CG114-3.6 / 7.2 / 12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV


cảm biến

Loại: CG116-3.6 / 7.2 / 12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVLỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M12

2-M8

28

M16

B

M16M16

C

M12

2-M8

28

M12

D

M10

2-M8

28

M16

cảm biến

Loại: CG125-12

Điện áp định mức: 12kV
Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M16

2-M10

36

M16

B

M12

2-M10

36

M16

C

M10

2-M10

36

M16

D

M10

2-M8

28

M16

E

M16M16

cảm biến

Loại: CG131-12

Điện áp định mức: 12kV

cảm biến

Loại: CG133-12

Điện áp định mức: 12kV


cảm biến

Loại: CG139-12

Điện áp định mức: 12kV


cảm biến

Loại: CG143-12

Điện áp định mức: 12kVcảm biến

Loại: CG146-12

Điện áp định mức: 12kVcảm biến

Loại: CG148-12

Điện áp định mức: 12kVChất cách điện

Loại: ZJ101-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVLỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M10

2-M8

28

M16

B

M12

2-M6

35

M16

Chất cách điện

Loại: ZJ102-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVChất cách điện

Loại: ZJ103-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV
Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M16M16

B

M10

2-M8

28

M12

C

M10

2-M8

28

M16


Chất cách điện

Loại: ZJ104-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV

Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M12

2-M8

28

M16

B

M10

2-M6

36

M16

C

M16M16

D

M12

2-M8

28

M12

E

M12

2-M8

28

M16

F

M10

2-M10

36

M16

G

M10

2-M8

28

M16

Chất cách điện

Loại: ZJ105-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV
Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M12

2-M8

28

M16

B

M10

2-M6

36

M16

C

M16M16

D

M12

2-M8

28

M12

E

M12

2-M8

28

M16

F

M10

2-M10

36

M16

G

M10

2-M8

28

M16Chất cách điện

Loại: ZJ105-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV


Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A


2-M10

36

M16

B


2-M10

40

M16

C

M16

2-M10

36

M16

D

M12

2-M10

40

M12

E


4-M10

36 × 36

M16

F


4-M10

40 x 40

M16Nsulator

Loại: ZJ107-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVLỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A


2-M10

36

M16

B


2-M10

40

M16

C

M16

4-M12

40 x 40

M16Chất cách điện

Loại: ZJ108-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV


Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M10

2-M8

28

M16

B

M12

2-M8

28

M16

C

M12

4-M8

40 × 48

M16

Chất cách điện

Loại: ZJ109-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVChất cách điện

Loại: ZJ111-12 (DMC)

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV


Chất cách điện

Loại: ZJ113-12 (DMC)

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV
Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M10

2-M8

28

M16

B

M10

2-M10

36

M16

C

M12

2-M8

28

M16

D

M12M12

E

M12

2-M8

35

M16

Chất cách điện

Loại: ZJ114-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV


Nsulator

Loại: ZJ116-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVLỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M10

2-M8

28

M10

B

M12

2-M8

28

M16

C

M16M16

D

M12

2-M8

28

M12

E

M10

2-M8

28

M16Chất cách điện

Loại: ZJ117-12 (DMC)

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV
Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M10

2-M8

28

M16

B

M12

2-M6

35

M16

C

M16M20

D

M16

2-M10

46

M16Chất cách điện

Loại: ZJ118-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVChất cách điện

Loại: ZJ119-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVChất cách điện

Loại: ZJ120-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVLỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M10

2-M8

28

M16

B

M12

2-M6

35

M16

Chất cách điện

Loại: ZJ125-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV


Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M16

2-M10

36

M16

B

M12

2-M10

36

M16

C

M10

2-M10

36

M16

D

M10

2-M8

28

M16

Chất cách điện

Loại: ZJ126-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV


Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M16

2-M10

40

M20

B

M16M16Chất cách điện

Loại: ZJ127-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVChất cách điện

Loại: ZJ128-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV

Lỗ trung tâm

Lỗ bên

Khoảng cách lỗ (mm)

Lỗ dưới

A

M16M16

B

M10

4-M10

36 × 36

M16

C

M20M16

Chất cách điện

Loại: ZJ129-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV


Chất cách điện

Loại: ZJ131-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVChất cách điện

Loại: ZJ133-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVChất cách điện

Loại: ZJ138-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVChất cách điện

Loại: ZJ139-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV

Chất cách điện

Loại: ZJ143-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVChất cách điện

Loại: ZJ146-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVChất cách điện ngoài trời

Loại: ZJ147-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kVChất cách điện

Loại: ZJ148-12

Điện áp định mức: 3,6 ~ 12kV

Chất cách điện

Loại: ZN28-101

Điện áp định mức: 12kVChất cách điện

Kiểu: ZN28-102

Điện áp định mức: 12kVHoạt động cách điện

Loại: ZN28-106

Điện áp định mức: 12kV
L

H

Ghi chú

A

220

82

Đối với 25, 31,5, 40KA

B

212

74

Đối với 20KAChất kết dính liền mạch

Loại: ZJ144-12

Điện áp định mức: 12kV


Nếu bạn muốn báo giá hoặc thông tin thêm về sản phẩm, vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 1 ngày làm việc. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.Hot Tags: 12kV Insulator And Sensor, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, công ty, đại lý, nhà phân phối, sản phẩm, Chất cách điện hình nón
sản phẩm liên quan
Feedback
Yêu cầu thông tin
Your comments are welcome!
For more information about our brand and products, please feel free to contact us!
Please enter your email address:
Liên hệ với chúng tôi
Address: Số 38, đường Gaoxin, Bảo Kê, Thiểm Tây, Trung Quốc 721000
Tel: +86 917 3433818
Fax: +86 917 3433818
E-mail: joyelectric@126.com
skype:bjanna981106